آخرین اخبار

1832421507515523224975145221184219164239153

    خطابه غدیر در آئینه اسناد     نویسنده محمد باقر انصاری ناشر دلیل ما توضیحات کتاب در پنج بخش تألیف شده است که در سه بخش اول مروری بر ماجرای غدیر شده است و متن خطبه و ترجمه آن ذکر شده، بخش چهارم به اسناد و منابع خطبه اختصاص داده شده و مدارک ادامه مطلب…