فراخوان مقاله هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر (دهکده جهانی معرفت)